Skutečně regresní terapie funguje?


My lidé máme povÄ›domÄ› strach ze smrti, Äi spíše z neexistence. To je spoleÄné prakticky vÅ¡em živým organismům. Je to evoluÄní znak, který je v nás zabudovaný již po miliony let. PÅ™edstavoval totiž obrovskou evoluÄní výhodu – jedinci, kteří se báli smrti, byli opatrnÄ›jší a podnikali více opatÅ™ení k tomu, aby zůstali naživu. Byli tedy evoluÄnÄ› úspěšnÄ›jší.

I dnes je v nás tento strach velmi silnÄ› zakódován. AvÅ¡ak zatímco vÄ›tÅ¡ina zvířat Äi rostlin pÅ™emýšlí prakticky pouze v přítomném okamžiku, my lidé myslíme i na budoucnost. A to zahrnuje i fakt, že jednou zemÅ™eme. A pro to, abychom si zachovali zdravou mysl, je důležité, abychom se s tím nÄ›jakým způsobem vypořádali.

regrese1

SamozÅ™ejmÄ› jedním z nejÄastÄ›jších mechanismů je zkrátka na to příliÅ¡ nemyslet. A vÄ›tÅ¡inu Äasu to i funguje – zkrátka si svou smrtelnost bÄ›hem běžného dne nepÅ™ipouÅ¡tíme. AvÅ¡ak pak se stane nÄ›co, co nám ji palÄivÄ› pÅ™ipomene. Může to být těžká nemoc, ztráta milovaného blízkého, ale i spousta jiných vÄ›cí.

Není tedy divu, že se lidé již od pradávna snažili zjistit, co se s námi po naší smrti stane. Obvyklá byla například víra v nejrůznÄ›jší druhy nebe (Äi pekla, podle toho, jaký byl ÄlovÄ›k za života), avÅ¡ak velmi rozšířená je i víra v reinkarnaci. To zkrátka znamená, že toto není první život, který prožíváme. Kdysi jsme byli nÄ›kým jiným, a až zemÅ™eme, pak se opÄ›t narodíme jako nÄ›kdo jiný.

regrese2

K tomu, abychom vzpomínky na minulé životy získali, nám má pomoci regresní terapie. Ta má přístup k nim zajistit pomocí hypnózy a podobných technik. AvÅ¡ak může to skuteÄnÄ› fungovat? Nebo jde jen o sugesci?

Bohužel, druhá odpovÄ›Ä je správnÄ›. Nyní totiž víme, jak jsou vzpomínky v mozku ukládány – jako spojení nÄ›kolika neuronů. A když se ty rozpadnou, rozpadnou se i naÅ¡e vzpomínky na danou vÄ›c. I to je důvod, že Äím vzdálenÄ›jší vzpomínky jsou, tím hůře si je vybavíme – neuronové spojení zkrátka v průbÄ›hu Äasu slábne.

Proto nevěřte Å¡arlatánům a radÄ›ji se soustÅ™eÄte na život, který máte nyní.